Chia sẻ:

ABS thông báo Mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                       ———————-


                                                                                                       Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2018


THÔNG BÁO MỜI HỌP


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018


 


Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH


 


Tên cổ đông :…………………………………………………………………………………………


Mã số           :…………………………………………………………………………………………


 


Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình


Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 – Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu – Đống Đa – Hà Nội.


Giấy phép thành lập số 16/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 29/09/2006 và giấy phép điều chỉnh số 19/GPĐC-UBCK do UBCK cấp ngày 26/02/2018.


Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, cụ thể như sau:


 • Thời gian:      Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 45


Ngày 19/04/2018 (Thứ Năm).


 • Địa điểm:        Phòng họp tầng 4, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.                   

 • Dự kiến chương trình nội dung cuộc họp:
Nội dung 1


Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị trong đó có nội dung thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2018 của HĐQT, Ban Kiểm soát.


Nội dung 2


Báo cáo năm 2017 của Ban kiểm soát và kiến nghị của Ban kiểm soát về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động công ty.


Nội dung 3


Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2018.


Nội dung 4


Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán.


Nội dung 5


Báo cáo Kế hoạch kinh doanh năm 2018.


Nội dung 6


Phương án trích lập các quỹ bắt buộc và tạm thời chưa chia cổ tức năm 2017.


Nội dung 7


Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.


Nội dung 8


Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2020.


Nội dung 9


Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.


 


Các nội dung khác phát sinh đến thời điểm đại hội.


 • Tài liệu họp: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông gồm:


>>  Thông báo mời họp ĐHCĐTN 2018


>> Giấy ủy quyền và phiếu biểu quyết


>> Mẫu sơ yếu lý lịch thông tin cá nhân


>> Báo cáo của ban kiểm soát


>> Báo cáo của hội đồng quản trị


>> Tờ trình của đại hội cổ đông


>> Tờ trình thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung TVHĐQT 2018-2020


>> Tờ trình thông qua miễn nhiệm, bầu TVBKS 2018-2023


>> Tờ trình thông qua việc lập các quỹ 2017


>> Chương trình họp ĐHCĐ 2018


 • Điều kiện tham dự cuộc họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình có tên trong danh sách cổ đông chốt vào lúc 17h00 ngày 05/4/2018 hoặc những người được ủy quyền, thay thế hợp lệ.

 • Hình thức tham dự cuộc họp: Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

 • Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;

 • Ủy quyền bằng văn bản theo mẫu do Công ty quy định cho người khác dự và biểu quyết tại cuộc họp (mẫu kèm theo);

 • Gửi trước phiếu biểu quyết (mẫu kèm theo) bằng thư đảm bảo đến Hội đồng Quản trị chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (bỏ phiếu từ xa).


Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trước 12 giờ 00 ngày        18/04/2018 theo chi tiết liên hệ ở dưới.


 • Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

 • Thông báo mời họp;

 • Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người tham dự Đại hội phù hợp với thông tin đăng ký trên Sổ đăng ký cổ đông;

 • Giấy Ủy quyền (đối với trường hợp người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội).

 • Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:


Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình


Văn phòng HĐQT


Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội


Điện thoại: 024.35 624 626 (Máy lẻ: 193)                   Fax: 024.35 624 628


Email: dung.daophuong@abs.vn


Website: www.abs.vn


Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Quý cổ đông tự trang trải.


Trân trọng thông báo./.


 


 


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


CHỦ TỊCH


 


 (Đã ký)


 


VŨ VĂN TIỀN