Chia sẻ:

ABS thông báo 02 công văn của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


ABS thông báo 02 công văn của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:


– Số: 1484/TB-SGDHN-QLTV  ngày 12/12/2018 về việc: không tổ chức phiên đấu giá bán quyền mua cổ phần của CTCP Mai Động do UBNDTP Hà Nội sở hữu.


– Số: 1900/SGDHN-BĐG ngày 13/12/2018 về việc: đăng ký làm đại lý đấu giá trong năm 2019.


ABS