Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá của Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU


Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước


Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – CTCP


Số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội


Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng và kinh doanh các hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường ….


580.186.000.000 đồng


chào bán cạnh tranhĐấu giá trọn lô


Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác


10.000 đồng/cổ phần


1.348.736.000.000 đồng/lô cổ phần


56.949.500 cổ phần


0 cổ phần 

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 14/10/2022 đến 16h00 ngày 04/11/2022


+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh (file Phụ lục danh sách các đại lý chào bán cạnh tranh)


chào bán cạnh tranh


Chậm nhất 11 giờ 00 phút ngày 09/11/2022


+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký


chào bán cạnh tranh


09h00 ngày 11/11/2022


+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Từ ngày 11/11/2022 đến 16 giờ ngày 17/11/2022


Từ ngày 11/11/2022 đến ngày 17/11/2022

 

Danh sách file đính kèm

10. 2019 BCTC.HN.pdf

11. 2019 BCTC.me.pdf

12. 2020 BCTC.HN.pdf

13. 2020 BCTC.rieng.pdf

14. 2021 BCTC HN.pdf

15. 2021 BCTC Me.pdf

16. 2022 BCTC SXBN HN.pdf

17. 2022 BCTC SXBN Me.pdf

2. Ban CBTT.pdf

3. Quyet dinh 296.pdf

4. QD so 1001 cua Thu Tuong.pdf

5. QD 908 cua TTCP.pdf

6. Ty le so huu toi da.pdf

7. dieu le.pdf

8. Giay chung nhan so huu co phan.pdf

9. Giay DKKD.pdf

Mau so 08.Danh sach dai ly CBCT.docx

QUY CHE CBCTCP TONG CONG TY DAU TU NUOC VA MOI TRUONG VN.docx