Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Thông tin chi tiết đấu giá


Công ty Cổ phần COKYVINA


Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện


Tầng 8 – Tòa nhà số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội


Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ ….


803.957.090.000 đồng


10.000 đồng/cổ phần


69.000 đồng/cổ phần


1.046.930 cổ phần


1.046.930 cổ phần 

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 09/08/2022 đến 15h30 ngày 30/08/2022


+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 07/09/2022


+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký09h00 ngày 09/09/2022


+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Từ ngày 12/09/2022 đến ngày 16/09/2022


Từ ngày 13/09/2022 đến ngày 16/09/2022

Danh sách file đính kèm

1. Quy che dau gia.doc

10. Nghi quyet HDQT so 03.pdf

11. Nghi quyet HDQT so 02.pdf

12. Giay CN DK CB CP ra cong chung Ban cao bach.pdf

2. Nghi quyet DHDCD thuong nien 2022.pdf

3. BC tai khoan CK BSC den 31.03.22.pdf

4. PTI_BCTC_Quy I.2022_Congtyme.pdf

5. PTI_BCTC_Quy I.2022_Hopnhat.pdf

6. PTI_BCTC_2020_Kiemtoan_Hopnhat.pdf

7. PTI_BCTC_2020_Kiemtoan_Congtyme.pdf

8. PTI_BCTC_2021_Kiemtoan_Congtyme.pdf

9. PTI_BCTC_2021_Kiemtoan_Hopnhat.pdf