Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Thông tin chi tiết đấu giá


Tập đoàn Hóa chất Việt Nam


chào bán cạnh tranhCông ty CP Hóa chất Việt Trì


Phố Sông Thao, Phuờng Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ


Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh hóa chất


109.880.590.000 đồng


10.000 đồng/cổ phần


66.046 đồng/cổ phần


chào bán cạnh tranh 1.921.600 cổ phần


1.921.600 cổ phần 

+ Thời gian: Từ 08 giờ ngày 08/07/2022 đến 15 giờ 30 phút ngày 20/07/2022


+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh (file Phụ lục danh sách các đại lý chào bán cạnh tranh)


chào bán cạnh tranh


Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/07/2022


+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký


chào bán cạnh tranh


09h00 ngày 28/07/2022


+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Từ ngày 29/07/2022 đến ngày 04/08/2022


Từ ngày 28/07/2022 đến ngày 03/08/2022

Danh sách file đính kèm

1.0. Quy che chao ban canh tranh hoa chat viet tri.doc

2.Ban CBTT chao ban canh tranh Vinachem tai HVT.pdf

3.BCTC kiem toan nam 2020 HVT.pdf

4.BCTC kiem toan nam 2021 HVT.pdf

5.CV xac nhan co phan lan 2.pdf

6.Chung thu tham dinh gia.pdf

7.Dieu le to chuc va hoat dong HVT.pdf

8.Giai trinh BCTC kiem toan nam 2020 HVT.pdf

9.Giay DKKD Thay Doi Lan 11 HVT.pdf

10.Giay DKKD Vinachem lan 5.pdf

11.QD 16 05_01_2018 TTCP.pdf

12.Van ban 2375 05_05_2021 VPCP.pdf

13.Van ban 536 14_04_2021 UBQLV.pdf