Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Giải trí Quốc tế Lợi LaiTổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước


Công ty Cổ phần Giải trí Quốc tế Lợi Lai


Đường Tuệ Tĩnh, P. Ka Long, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh


Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh sách sạn, trò chơi có thưởng cho người nước ngoài tại khách sạn của công ty


132.960.322.036 đồng


10.000 đồng/cổ phần


229.696.000.000 đồng/lô cổ phần


3.249.635 cổ phần


0 cổ phần 

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 10/11/2022 đến 15h30 ngày 29/11/2022


+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 02/12/2022


+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký09h30 ngày 06/12/2022


+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Từ ngày 06/12/2022 đến ngày 12/12/2022


Từ ngày 06/12/2022 đến ngày 12/12/2022

Danh sách file đính kèm

Ban Cong bo thong tin.PDF

BCTC nam 2020 kiem toan VND.pdf

BCTC nam 2021 kiem toan VND.pdf

CV 990 UBQLV ban von nha nuoc theo QD 1001.PDF

CV3807.VPCP.DMDN gia han quyet dinh 1001.pdf

Dieu le Cong ty.pdf

DKKD.Loi Lai.pdf

Giay chung nhan so huu co phan.pdf

Mau so 08_ Danh sach dai ly dau gia.docx

Nghi quyet cua HDTV SCIC.PDF

Quy che dau gia final.docx

Quyet dinh 1232.signed.pdf

Quyet dinh ban von cua SCIC.PDF

Quyet dinh so 1001 QD-TTg.pdf