Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá CP của Công ty TNHH MTV Trường Thành


ABS làm đại lý đấu giá CP của Công ty TNHH MTV Trường Thành


– Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Trường Thành

– Địa chỉ: Số 36 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

– Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại; Xây dựng các công trình giao thông phục vụ công tác quốc phòng và dân sinh

– Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 56.000.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ đồng)

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.016.900 cổ phần

– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.016.900 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 05/06/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 23/06/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/06/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

– Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 30/06/2017

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/07/2017 đến 16 giờ ngày 10/07/2017

– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/07/2017 đến ngày 07/07/2017


Vui lòng xem Quy chế của HNX TẠI ĐÂY


Tải mẫu đăng ký đấu giá dành cho nhà đầu tư trong nước TẠI ĐÂY


Tải mẫu đăng ký đấu giá dành cho nhà đầu tư nước ngoài TẠI ĐÂY


Tải mẫu ủy quyền đấu giá TẠI ĐÂY


ABS