Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá cổ phần Ngân hàng TMCP Bản Việt

Mã CK

5687


Doanh nghiệp phát hành

Ngân hàng TMCP Bản Việt


Doanh nghiệp chủ sở hữu

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương


Giới thiệu về doanh nghiệp

Thực hiện các giao dịch ngân hàng bao gồm hoạt động huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân khác nhau trên cơ sở tính chất và khả năng nguồn vốn của Ngân hàng; thực hiện các giao dịch ngoại tệ; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác; cung ứng dịch vụ thanh toán và các dịch vụ ngân hàng khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép.


Vốn điều lệ

3.080.000.000.000


Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

8.261.611


Giá trị cổ phần đấu giá

 


Lần đấu giá

2


Thời gian đấu giá

27/09/2021


Giá khởi điểm

22.800


Lãi suất trần

 


Số mức giá

1


Bước khối lượng

1


Bước giá

100


Khối lượng tối thiểu

100


Khối lượng tối đa

8.261.611


Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 


Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 


Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 


Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 


KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 


KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 


Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

8.261.611


Ngày phát hành

25/08/2021


Thời gian kết thúc/ Đáo hạn

27/09/2021


Thời hạn trái phiếu

 


Lãi suất

 


Khối lượng phát hành

 


Kiểu đấu giá trái phiếu

 


Hình thức bán