Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

Mã CK

5693


Doanh nghiệp phát hành

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương


Doanh nghiệp chủ sở hữu

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương


Giới thiệu về doanh nghiệp

 


Vốn điều lệ

1.000.000.000.000


Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

35.000.000


Giá trị cổ phần đấu giá

 


Lần đấu giá

1


Thời gian đấu giá

22/02/2022


Giá khởi điểm

27.900


Lãi suất trần

 


Số mức giá

1


Bước khối lượng

100


Bước giá

100


Khối lượng tối thiểu

100


Khối lượng tối đa

35.000.000


Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 


Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 


Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 


Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 


KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 


KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 


Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

35.000.000


Ngày phát hành

22/02/2022


Thời gian kết thúc/ Đáo hạn

22/02/2022


Thời hạn trái phiếu

 


Lãi suất

 


Khối lượng phát hành

 


Kiểu đấu giá trái phiếu

 


Hình thức bán