Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Vinh

Mã CK

5691


Doanh nghiệp phát hành

Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Vinh


Doanh nghiệp chủ sở hữu

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Trà Vinh


Giới thiệu về doanh nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước.


Vốn điều lệ

145.978.600.000


Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

2.677.248


Giá trị cổ phần đấu giá

 


Lần đấu giá

1


Thời gian đấu giá

31/12/2021


Giá khởi điểm

19.940


Lãi suất trần

 


Số mức giá

1


Bước khối lượng

0


Bước giá

10


Khối lượng tối thiểu

100


Khối lượng tối đa

2.677.248


Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 


Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 


Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 


Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 


KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 


KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 


Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

2.677.248


Ngày phát hành

31/12/2021


Thời gian kết thúc/ Đáo hạn

31/12/2021


Thời hạn trái phiếu

 


Lãi suất

 


Khối lượng phát hành

 


Kiểu đấu giá trái phiếu

 


Hình thức bán