Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Dược Việt Nam


– Tên tổ chức đấu giá: Công ty mẹ – Tổng công ty Dược Việt Nam

– Địa chỉ: Số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội

– Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế; Nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ dược; …

– Vốn điều lệ
dự kiến sau cổ phần hóa: 2.370.000.000.000 đồng (Hai nghìn ba trăm bảy mươi tỷ đồng)
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 42.557.000 cổ phần

– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 26/05/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 15/06/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/06/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

– Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 22/06/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/06/2016 đến 16 giờ ngày 02/07/2016

– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/06/2016 đến ngày 29/06/2016 

Tài liệu đính kèm:  


1. Quy che dau gia co phan_TCT Duoc VN.doc  


2. Ban CBTT_Vinapharm.pdf  


3. IPO Prospectus_Vinapharm.pdf  


4. QD 2088.QD.TTg phe duyet PA CPH.pdf  


5. Phuong an co phan hoa.pdf  


6. Du thao Dieu le TCTDVN – CTCP.pdf  


7. BCTC Cong ty me 2013.pdf  


8. BCTC Cong ty me 2014.pdf  


9. BCTC Cong ty me 2015.pdf  


10. BCTC Hop nhat 2013.pdf  


11. BCTC Hop nhat 2014.pdf  


12. BCTC Hop nhat 2015.pdf  


13. BCTC Trung tam TMDMP 2013.pdf  


14. BCTC Trung tam TMDMP 2014.pdf  


15. BCTC Trung tam TMDMP 2015.pdf  


Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc  


Don dang ky dau gia.zip