Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương


Mã CK


5379Doanh nghiệp phát hành


Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công ThươngDoanh nghiệp chủ sở hữu


Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viênGiới thiệu về doanh nghiệp


Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn với các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển của các tổ chức tín dụng trong nước; Vay vốn các tổ chức tín dụng khác; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân tùy theo tính chất và khả năng nguồn vốn; Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá; Hùn vốn liên doanh và mua cổ phần theo pháp luật hiện hành;….Vốn điều lệ


3.080.000.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


10.754.228Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


05/08/2016Giá khởi điểm


9.575Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


1Bước giá


1Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


0Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


 Ngày phát hành


05/08/2016Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán