Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam

 1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – CTCP
 2. Địa chỉ: Số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng và kinh doanh các hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường …

 1. Vốn điều lệ: 580.186.000.000 đồng
 2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 3. Giá khởi điểm: 1.348.736.000.000 đồng/lô cổ phần
 4. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:            56.949.500 cổ phần
 5. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    0 cổ phần
 6. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/08/2022 đến 16h00 ngày 16/09/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

 1. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:      Chậm nhất 11 giờ 00 phút ngày 21/09/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

 1. Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:      09h00 ngày 23/09/2022

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/09/2022 đến ngày 29/09/2022
 2. Thời gian hoàn tiền đặt cọc:       Từ ngày 23/09/2022 đến ngày 29/09/2022

 

File đính kèm:

1. Quy che dau gia.docx

1.1 Danh sach dai ly dau gia.docx

10. 2019 BCTC-HN.pdf

11. 2019 BCTC-me.pdf

12. 2020 BCTC-HN.pdf

13. 2020 BCTC-rieng.pdf

14. 2021 BCTC HN.pdf

15. 2021 BCTC Me.pdf

16. 2022 bctc 2 cong ty me.pdf

17. 2022 bctc 2 hn.pdf

2. Ban CBTT.PDF

3. QD phe duyet phuong an chao ban.pdf

4. QD so 1001 cua Thu Tuong.pdf

5. QD 908 cua TTCP.pdf

6. Ty le so huu toi da.pdf

7. dieu le.pdf

8. Giay chung nhan so huu co phan.pdf

9. Giay DKKD.pdf