1900545496

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẤU GIÁ

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 
- Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

- Địa chỉ: Số 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
- Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động huy động vốn; Hoạt động tín dụng; Hoạt động kinh doanh ngoại hối và cung ứng dịch vụ ngân hàng; Hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán; .... 
- Vốn điều lệ: 11.750.000.000.000 đồng 
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 
- Giá khởi điểm: 11.700 đồng/cổ phần 
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.402.325 cổ phần 
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: Căn cứ theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

 

- Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (2.402.325 cổ phần)
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: 
+ Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 29/09/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 19/10/2016 (Sáng từ 08h00 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc) 
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá) 
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: 
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/10/2016 
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký 
- Thời gian và địa điểm đấu giá: 
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 26/10/2016 
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27/10/2016 đến 16 giờ ngày 05/11/2016 
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/10/2016 đến ngày 02/11/2016

 

Tài liệu đính kèm:
   1. Quy che dau gia ca lo co phan cua SCIC tai MSB.doc
   2. Quy che chao ban canh tranh cua SCIC tại MSB.doc
   3. QD325.pdf
   4. Dieu_le_MSB_2013.pdf
   5. Ban cong bo thong tin.PDF
   6. BCTC_Kiem_toan_nam_2014_VAS_rieng_tom_tat.pdf
   7. BCTC_Kiem_toan_nam_2014_VAS_hop_nhat_tom_tat.pdf
   8. MSB_BCTC_HNKT_2015.pdf
   9. MSB_BCTC_MKT_2015.pdf
   Mau don dang ky dau gia.docx
   Phu luc Danh sach cac dai ly dau gia.doc

 

1900545496