Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu Tỉnh Thái Bình


– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình 

– Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Thái Bình 

– Địa chỉ: Số 01 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

– Ngành nghề kinh doanh: May trang phục; Sản xuất hàng may sẵn; bán buôn vải, hàng may sẵn …. 

– Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng 

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

– Giá khởi điểm: 10.143 đồng/cổ phần 

– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.368.000 cổ phần 

– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.368.000 cổ phần 

– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: 

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 23/01/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 20/02/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc) 

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá) 

– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: 

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23/02/2017 

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký 

– Thời gian và địa điểm đấu giá: 

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 27/02/2017 

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/02/2017 đến 16 giờ ngày 09/03/2017 

– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/03/2017 đến ngày 06/03/2017 

Tài liệu đính kèm:  


1. Quy che dau gia co phan CTCP Xuat nhap khau Tinh Thai Binh.doc  


2. Quyet dinh phe duyet phuong an thoai von.pdf  


3. Dieu le_CTCP Xuat nhap khau Tinh Thai Binh.pdf  


4. Giay chung nhan DKKD.pdf  


5. Ban Cong bo thong tin.pdf  


6. BCTCKT 1.1.2014 – 28.2.2015.pdf  


7. BCTCKT 1.3.2015 – 31.12.2015.pdf  


8. BCTCKT 1.1.2016 – 30.06.2016.pdf  


Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc  


Don dang ky dau gia.zip