Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Xi măng Tuyên Quang


– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang

– Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Xi măng Tuyên Quang 

– Địa chỉ: Số 2 Đường Kim Bình, Xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

– Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất xi măng; Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh. 

– Vốn điều lệ thực góp: 55.000.000.000 đồng 

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

– Giá khởi điểm: 3.200 đồng/cổ phần 

– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.025.000 cổ phần 

– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.025.000 cổ phần


– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: 

+ Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 03/03/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 23/03/2017 (Sáng từ 08h00 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc) 
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá) 
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: 

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/03/2017 

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký 

– Thời gian và địa điểm đấu giá: 

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 30/03/2017 

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/03/2017 đến 16 giờ ngày 09/04/2017 

– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/04/2017 đến ngày 05/04/2017