Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh


– Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh 

– Địa chỉ: Số 57 đường Ngô Gia Tự, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

– Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh nước sạch, xây dựng các công trình cấp thoát nước, xây dựng nhà dân dụng và công nghiệp, công trình hạ tầng đô thị, kênh mương, trạm bơm, đường giao thông nông thôn;…

– Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 375.886.510.000 đồng

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần 

– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.533.565 cổ phần 

– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.533.565 cổ phần 

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. 

– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: 

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 19/01/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 15/02/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc) 

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá) 

– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: 

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/02/2017 

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký 

– Thời gian và địa điểm đấu giá: 

+ Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 22/02/2017 

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/02/2017 đến 16 giờ ngày 04/03/2017 

– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/02/2017 đến ngày 01/03/2017 

Tài liệu đính kèm:  


4. QD phe duyet GTDN_Cap thoat nuoc Bac Ninh.PDF  


5. Du thao dieu le_Cap thoat nuoc Bac Ninh.pdf  


6. Ban CBTT_Cap thoat nuoc Bac Ninh.pdf  


7. BCTC 2013_Cap thoat nuoc Bac Ninh.pdf  


8. BCTC 2014_Cap thoat nuoc Bac Ninh.pdf  


9. BCTC 2015_Cap thoat nuoc Bac Ninh.pdf  


10. BCTC tu lap 6T 2016_Cap thoat nuoc Bac Ninh.pdf  


Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc  


Don dang ky dau gia IPO.zip  


1. QUY CHE DAU GIA CTy TNHH MTV Cap thoat nuoc Bac Ninh.doc  


2. QD phe duyet Pa CPH_Cap thoat nuoc Bac Ninh.PDF  


3. Pa CPH_Cap thoat nuoc Bac Ninh.pdf