1900545496

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long

Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5702
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Giới thiệu về doanh nghiệp

Xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình công ích

Vốn điều lệ 26.535.500.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 1.937.770
Giá trị cổ phần đấu giá  
Lần đấu giá  
Thời gian đấu giá 18/07/2022
Giá khởi điểm 75.285.000.000
Lãi suất trần  
Số mức giá 1
Bước khối lượng 0
Bước giá 1.000.000
Khối lượng tối thiểu 1.937.770
Khối lượng tối đa 1.937.770
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua  
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua  
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua  
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua  
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua  
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua  
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua  
Ngày phát hành 18/07/2022
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 18/07/2022
Thời hạn trái phiếu  
Lãi suất  
Khối lượng phát hành  
Kiểu đấu giá trái phiếu  
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tên file

20220624_20220424 - Dia oc Vinh Long -TB Chao ban canh tranh.pdf
20220624_20220624 - Dia oc Vinh Long - Quyet dinh so 1001 QD-TTg.pdf
20220624_20220624 - Dia oc Vinh Long - QD 62 cua SCIC ve viec ban CP.PDF
20220624_20220624 - Dia oc Vinh Long - Giay CN DKKD.pdf
20220624_20220624 - Dia oc Vinh Long - BCTC da kiem toan 2020.pdf
20220624_20220624 - Dia oc Vinh Long - Ban CBTT.pdf
20220624_20220624 - Dia oc Vinh Long - BCTC quý I năm 2022.pdf
20220624_20220624 - Dia oc Vinh Long - Giay CN so huu CP.pdf
20220624_20220624 - Dia oc Vinh Long - NQ 22 cua SCIC ve phuong thuc ban CP.pdf
20220624_20220624 - Dia oc Vinh Long - BCTC da kiem toan 2021.pdf
20220624_20220624 - Dia oc Vinh Long - Mau don.docx
20220624_20220624 - Dia oc Vinh Long - Quy che chao ban canh tranh.pdf
20220624_20220624 - Dia oc Vinh Long - Dieu le to chuc cty.pdf
1900545496