Chia sẻ:

ABS được chấp thuận làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Xi măng X18


– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Quốc phòng 

– Tên 
doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xi măng X18 

– Địa chỉ: Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình 

– Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất Xi măng; Xây dựng công trình lỹ thuật dân dụng: giao thông, thủy lợi; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp … 

– Vốn điều lệ: 41.557.770.000 đồng 

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần 

– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.236.245 cổ phần 

– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.236.245 cổ phần 

– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: 

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 26/07/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 15/08/2016 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h30 các ngày làm việc) 

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá) 

– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: 

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/08/2016 

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký 

– Thời gian và địa điểm đấu giá: 

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 22/08/2016 

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/08/2016 đến 16 giờ ngày 01/09/2016 

– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/08/2016 đến ngày 29/08/2016