Chia sẻ:

ABS công bố thông tin về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty

ABS công bố thông tin điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty

ABS được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty theo Giấy phép điều chỉnh số: 79/GPĐC-UBCK với nội dung sau:

  • Vốn điều lệ: 1.000.439.880.000 đồng (Một nghìn tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).

Vui lòng xem GPĐC tại đây:

– Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty số: 70/GPĐC-UBCK