Chia sẻ:

ABS công bố thông tin về việc chào bán, phát hành cổ phiếu 2021

ABS công bố thông tin về việc chào bán, phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) trân trọng thông báo:

Căn cứ vào Công văn số 3335/UBCK-QLKD, Công ty ABS đã được UBCK Nhà nước chấp thuận thực hiện:

– Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

– Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty

theo Giấy đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu ngày 08/06/2021, Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 267/ABS-CF2021 ngày 08/06/2021 và các quy định của pháp luật hiện hành,

> Công văn 3335 của UBCKNN

Trân trọng,

ABS