Chia sẻ:

ABS công bố thông tin điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty


ABS công bố thông tin điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty


  • ABS được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty theo Giấy phép điều chỉnh số: 70/GPĐC-UBCK với nội dung sau:


Người đại diện theo pháp luật của Công ty:


              + Họ và tên: Trương Ngọc Lân


+ Chức danh: Tổng Giám đốc


Vui lòng xem GPĐC tại đây:


– Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty số: 70/GPĐC-UBCK


 


ABS