Chia sẻ:

ABS công bố Quyết định về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng


ABS công bố Quyết định về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng


Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) công bố Quyết định về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng như sau:


– Gia hạn thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đối với bà Phạm Thị Vân, thời gian gia hạn đến hết ngày 15/10/2018.


– Trong thời gian gia hạn bà Phạm Thị Vân có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng theo quy định của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình và quy định của pháp luật.


– Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/08/2018. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Đơn vị có liên quan và bà Phạm Thị Vân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


 


                                                                                     TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


                                                                                         CHỦ TỊCH      


                                                                                                                                           VŨ VĂN TIỀN (đã ký)