Chia sẻ:

ABS công bố Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc


Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) công bố Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc như sau:


– Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Chu Tuấn An tiếp tục giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình. Thời hạn bổ nhiệm lại: 01 năm, kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2018 đến hết ngày 10/12/2019.


– Trong thời gian bổ nhiệm ông Chu Tuấn An chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.


– Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2018. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Đơn vị có liên quan và ông Chu Tuấn An chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


 


                                                                                     TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


                                                                                         CHỦ TỊCH      


                                                                                           VŨ VĂN TIỀN (đã ký)