Chia sẻ:

ABS CBTT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

ABS thông báo về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-HĐQT2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, ABS trân trọng thông báo:

  • Bổ nhiệm Ông Đặng Hải Chung giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình. Thời hạn bổ nhiệm 01 năm, kể từ ngày 30/07/2021 đến hết ngày 29/07/2022.

Vui lòng xem Quyết định tại đây:

ABS trân trọng thông báo./.