Chia sẻ:

ABS CBTT về Quyết định của Cục thuế TP.Hà Nội


ABS CBTT về Quyết định của Cục thuế TP.Hà Nội


Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình trân trọng thông báo


Ngày 24/10/2018, ABS nhận được Quyết định số 70488/QĐ-CT-KTrT4 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội ký ngày 22/10/2018.


ABS