Chia sẻ:

ABS CBTT v/v thôi đảm nhiệm chức danh và bổ nhiệm Kế toán trưởng

ABS công bố thông tin về việc thôi đảm nhiệm chức danh và bổ nhiệm Kế toán trưởng

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-HĐQT2021 và số 26/QĐ-HĐQT2021 ngày 31/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, ABS trân trọng thông báo:

– Ông Nguyễn Việt Cường thôi giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình  ABS do hết thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 01/06/2021.

– Bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Thu Hiền, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS). Thời hạn bổ nhiệm lần đầu: 01 năm, kể từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 31/05/2022.

Vui lòng xem Quyết định tại đây:

– Quyết định số 25/QĐ-HĐQT2021 về việc thôi đảm nhiệm chức danh Kế toán trưởng ABS đối với ông Nguyễn Việt Cường.

– Quyết định số 26/QĐ-HĐQT2021 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng ABS  đối với bà Lê Thị Thu Hiền.

ABS trân trọng thông báo./.