Chia sẻ:

ABS CBTT v/v Tái bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-HĐQT2021 ngày 06/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, ABS trân trọng thông báo:

  • Tái bổ nhiệm ông Trương Ngọc Lân giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình. Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 07/08/2021 đến hết ngày 06/08/2024.

Vui lòng xem Quyết định tại đây: Quyết định số 48/QĐ-HĐQT2021 về việc tái bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

ABS trân trọng thông báo./.