Chia sẻ:

ABS CBTT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng


ABS công bố thông tin miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng


Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-HĐQT2018 và số 35/QĐ-HĐQT2018 ngày 15/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, ABS trân trọng thông báo:


– Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng ABS đối với bà Phạm Thị Vân kể từ ngày 16/10/2018.


– Bổ nhiệm có thời hạn bà Giang Hồng Hạnh, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS). Thời hạn bổ nhiệm 1 năm, kể từ ngày 16/10/2018.


Vui lòng xem Quyết định tại đây:


– Quyết định số 34/QĐ-HĐQT2018 về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng ABS đối với bà Phạm Thị Vân.


– Quyết định số 35/QĐ-HĐQT2018 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng ABS  đối với bà Giang Hồng Hạnh.


ABS trân trọng thông báo./.