Chia sẻ:

ABS CBTT v/v miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Phụ trách Kế toán


ABS công bố thông tin miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Phụ trách Kế toán


Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-HĐQT2019 và số 14/QĐ-HĐQT2019 ngày 15/03/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, ABS trân trọng thông báo:


  • Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng ABS đối với bà Giang Hồng Hạnh kể từ ngày 15/03/2019.

  • Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường – hiện là Phó trưởng phòng Phòng Tài chính Kế toán giữ chức vụ Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình kể từ ngày 15/03/2019 đến ngày Hội đồng Quản trị có quyết định mới nhưng không quá ngày 15/03/2020.


Vui lòng xem Quyết định tại đây:


– Quyết định số 13/QĐ-HĐQT2019 về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng ABS đối với bà Giang Hồng Hạnh.


– Quyết định số 14/QĐ-HĐQT2019 về việc bổ nhiệm Phụ trách Kế toán ABS đối với ông Nguyễn Việt Cường.


ABS trân trọng thông báo./.