Chia sẻ:

ABS CBTT v/v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

ABS công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-HĐQT2021 ngày 28/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, ABS trân trọng thông báo:

  • Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đối với ông Chu Tuấn An, kể từ ngày 31 tháng 07 năm 2021.

Vui lòng xem Quyết định tại đây:Quyết định số 35/QĐ-HĐQT2021 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc.

ABS trân trọng thông báo./.