Chia sẻ:

ABS CBTT v/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình


ABS công bố thông tin v/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)


Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-HĐQT2018 ngày 07/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán An Bình, ABS trân trọng thông báo:


– Bổ nhiệm ông Trương Ngọc Lân – hiện đang giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc chính thức làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) kể từ ngày 07 tháng 8 năm 2018.


– Thời gian bổ nhiệm: 03 (ba) năm, kể từ ngày 07/08/2018 đến hết ngày 06/08/2021.


– Ông Trương Ngọc Lân – Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của ABS.


Vui lòng xem Quyết định tại đây:


– Quyết định số 29/QĐ-HĐQT2018 về việc bổ nhiệm  Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)


ABS trân trọng thông báo./.