Chia sẻ:

ABS CBTT NQ HĐQT thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021

Ngày 05/10/2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã ban hành Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT2021 về việc thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 (chi tiết theo Nghị quyết đính kèm).

Tổng mệnh giá tối đa của đợt phát hành trái phiếu này là 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).

Vui lòng xem Nghị quyết 60 của HĐQT tại đây

ABS trân trọng thông báo./.