Chia sẻ:

ABS CBTT NQ HĐQT thông qua giao dịch mua Trái phiếu giữa Công ty và người có liên quan năm 2021

Ngày 08/10/2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã ban hành Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT2021 về việc thông qua giao dịch mua Trái phiếu giữa Công ty và người nội bộ/người có liên quan năm 2021 (chi tiết theo Nghị quyết đính kèm).

Vui lòng xem Nghị quyết 62 của HĐQT tại đây

ABS trân trọng thông báo./.