1900545496

GIẢI QUYẾT TRĂN TRỞ CỦA DOANH NGHIỆP

ABS hỗ trợ doanh nghiệp thu xếp vốn trung và dài hạn.

Thu xếp vốn trung hạn
Thu xếp vốn dài hạn
Vốn phục vụ KD
Vốn phục vụ đầu tư

Sản phẩm

Tư vấn phát hành trái phiếu

Tư vấn phát hành trái phiếu

Trái phiếu là công cụ nợ, giúp doanh nghiệp huy động vốn nợ với chi phí thấp hơn so với vay ngân hàng. Doanh nghiệp cần có kế hoạch trả lãi và gốc của khoản nợ có tính khoa học, hợp lý nhằm đảm bảo đúng cam kết với người nắm giữ trái phiếu.

Phát hành trái phiếu giúp doanh nghiệp có được đòn bẩy lý tưởng trong kinh doanh nhằm thực hiện các dự án tốt, tỷ suất sinh lời cao trong điều kiện thị trường vốn không thuận lợi. Dịch vụ tư vấn thu xếp phát hành trái phiếu doanh nghiệp của giúp doanh nghiệp tiếp cận được kênh huy động vốn mới, huy động được nguồn vốn lớn, kỳ hạn dài phù hợp với kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất và các dự án đầu tư phát triển trung, dài hạn của doanh nghiệp trong tương lai.

Bạn cần chúng tôi hỗ trợ

1900545496