1900545496

GIẢI QUYẾT TRĂN TRỞ CỦA DOANH NGHIỆP

ABS giúp các doanh nghiệp kết nối với đối tác tiềm năng, tư vấn cho doanh nghiệp các thủ tục, quy trình mua bán sáp nhập.

Tìm đối tác phù hợp
Đánh giá đối tác
Tư vấn quy trình
Hoàn thiện thủ tục

Sản phẩm

Tư vấn cơ hội đầu tư, M&A

Tư vấn cơ hội đầu tư, M&A

Trên cơ sở danh mục các khách hàng tiềm năng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp đề ra, ABS sẽ thực hiện kết nối, tư vấn các thủ tục, quy trình thực hiện mua bán và sáp nhập một cách thành công, hiệu quả và nhanh chóng.

Bạn cần chúng tôi hỗ trợ

1900545496