array(6) { [54]=> array(13) { ["menu_id"]=> string(2) "54" ["name"]=> string(34) "Sản phẩm dịch vụ tư vấn" ["position"]=> string(4) "main" ["parent"]=> string(1) "1" ["link"]=> string(42) "/tin-tuc/san-pham-dich-vu-tu-van-c266.html" ["target"]=> string(7) "_parent" ["ordering"]=> string(1) "0" ["item_mod"]=> string(9) "news_cate" ["item_id"]=> string(3) "266" ["lang"]=> string(1) "1" ["create_time"]=> string(10) "1564589675" ["icon"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" } [55]=> array(13) { ["menu_id"]=> string(2) "55" ["name"]=> string(36) "Sản phẩm dịch vụ tài chính" ["position"]=> string(4) "main" ["parent"]=> string(1) "1" ["link"]=> string(45) "/tin-tuc/san-pham-dich-vu-tai-chinh-c267.html" ["target"]=> string(7) "_parent" ["ordering"]=> string(1) "1" ["item_mod"]=> string(9) "news_cate" ["item_id"]=> string(3) "267" ["lang"]=> string(1) "1" ["create_time"]=> string(10) "1564590027" ["icon"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" } [56]=> array(13) { ["menu_id"]=> string(2) "56" ["name"]=> string(17) "Kênh giao dịch" ["position"]=> string(4) "main" ["parent"]=> string(1) "1" ["link"]=> string(33) "/tin-tuc/kenh-giao-dich-c268.html" ["target"]=> string(7) "_parent" ["ordering"]=> string(1) "2" ["item_mod"]=> string(9) "news_cate" ["item_id"]=> string(3) "268" ["lang"]=> string(1) "1" ["create_time"]=> string(10) "1564590213" ["icon"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" } [81]=> array(13) { ["menu_id"]=> string(2) "81" ["name"]=> string(21) "Giao dịch ký quỹ" ["position"]=> string(4) "main" ["parent"]=> string(1) "1" ["link"]=> string(36) "/dich-vu-giao-dich-ky-quy-73106.html" ["target"]=> string(7) "_parent" ["ordering"]=> string(1) "3" ["item_mod"]=> string(4) "news" ["item_id"]=> string(5) "73106" ["lang"]=> string(1) "1" ["create_time"]=> string(10) "1574751278" ["icon"]=> string(6) "92.jpg" ["description"]=> string(0) "" } [57]=> array(14) { ["menu_id"]=> string(2) "57" ["name"]=> string(26) "Hướng dẫn giao dịch" ["position"]=> string(4) "main" ["parent"]=> string(1) "1" ["link"]=> string(38) "/tin-tuc/huong-dan-giao-dich-c269.html" ["target"]=> string(7) "_parent" ["ordering"]=> string(1) "5" ["item_mod"]=> string(9) "news_cate" ["item_id"]=> string(3) "269" ["lang"]=> string(1) "1" ["create_time"]=> string(10) "1564590240" ["icon"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["child"]=> array(1) { [63]=> array(13) { ["menu_id"]=> string(2) "63" ["name"]=> string(23) "Biểu phí giao dịch" ["position"]=> string(4) "main" ["parent"]=> string(2) "57" ["link"]=> string(30) "/bieu-phi-giao-dich-73015.html" ["target"]=> string(7) "_parent" ["ordering"]=> string(1) "1" ["item_mod"]=> string(4) "news" ["item_id"]=> string(5) "73015" ["lang"]=> string(1) "1" ["create_time"]=> string(10) "1564734970" ["icon"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" } } } [58]=> array(13) { ["menu_id"]=> string(2) "58" ["name"]=> string(11) "Hỏi đáp" ["position"]=> string(4) "main" ["parent"]=> string(1) "1" ["link"]=> string(26) "/tin-tuc/hoi-dap-c270.html" ["target"]=> string(7) "_parent" ["ordering"]=> string(1) "6" ["item_mod"]=> string(9) "news_cate" ["item_id"]=> string(3) "270" ["lang"]=> string(1) "1" ["create_time"]=> string(10) "1564590260" ["icon"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" } } Hướng dẫn giao dịch
1900545496

 Hướng dẫn giao dịch

05/02
18/09
18/09
18/09
18/09
1900545496