1900545496

Thông báo về việc thất lạc Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu

Ngày 12/04/2022 bà VŨ THỊ LỆ THỦY đã thông báo với ABS hiện đang bị thất lạc giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land (Mã H79CH2122016) với thông tin chi tiết như sau: 

--- 

Mã số: H79CH2122016 do Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land phát hành 

Tên chủ sở hữu Trái phiếu: VŨ THỊ LỆ THỦY

Số CMND: 001166000222

Ngày cấp: 16/05/2013          Nơi cấp: CCSQLHCVTTXH

Địa chỉ đăng ký thường trú: 56A, ngõ 678 La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: 56A, ngõ 678 La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

--- 

Số lượng sở hữu: 500 trái phiếu 

Mệnh giá: 1.000.000đ/ trái phiếu (Một triệu đồng/trái phiếu) 

Tổng mệnh giá: 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng) 

Ngày phát hành: 17/08/2021 

Ngày đáo hạn: 17/08/2022

ABS trân trọng thông báo.

1900545496