1900545496

Thông báo về việc thất lạc Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu

Ngày 17/1/2022 Bà BÙI THỊ HÀ  đã thông báo với ABS  hiện đang bị thất lạc giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu GELEXIMCO.BOND.2020.2023.DQ04.SP.143290621 với thông tin chi tiết như sau:

---

Mã số:GELEXIMCO.BOND.2020.2023.DQ04.SP.143290621 do Tập đoàn Geleximco- Công ty CP phát hành

Tên chủ sở hữu Trái phiếu: BÙI THỊ HÀ

Số CMND: 040213586

Ngày cấp: 29/9/2020          Nơi cấp: CA Tỉnh Điện Biên

Địa chỉ đăng ký thường trú: P Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

Địa chỉ liên hệ: Tổ 26 P Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

---

Số lượng sở hữu: 16 trái phiếu

Mệnh giá: 100.000.000đ/ trái phiếu (một trăm triệu đồng/trái phiếu)

Tổng mệnh giá: 1.600.000.000đ (một tỷ sáu trăm triệu đồng)

Ngày phát hành: 26/10/2020

Ngày đáo hạn: 26/10/2023

ABS trân trọng thông báo.

1900545496