1900545496

Thông báo về giao dịch trái phiếu của người nội bộ_Kế toán trưởng

Ngày 22/06/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) thông báo về giao dịch trái phiếu của người nội bộ là Kế toán trưởng như tronng file đính kèm.

> Thông báo về giao dịch trái phiếu của người nội bộ_Kế toán trưởng

1900545496