1900545496

Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Ngày 05/05/2022, ABS trân trọng thông báo về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

> Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

1900545496