1900545496

Thông báo phát hành chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu An Bình ra công chúng

ABS TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN BÌNH RA CÔNG CHÚNG

1. Công ty Quản lý Quỹ: CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình (ABF)

2. Ngân hàng lưu ký giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng: Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

4. Chứng chỉ chào bán: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu An Bình (ABBF)

5. Thời gian nhận đăng ký mua chứng chỉ quỹ: từ 8h00 ngày 22/09/2020 đến 16h30 ngày 12/10/2020.

6. Đại lý phân phối - địa điểm cung cấp bản cáo bạch

  • CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình (ABF)
  • CTCP Chứng khoán An Bình (ABS)

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo phát hành Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu An Bình ra công chúng

- Điều lệ Quỹ

- Bản cáo bạch Quỹ

- Bản cáo bạch tóm tắt Quỹ

 

1900545496