1900545496

Thông báo miễn nhiệm Giám đốc chi nhánh tại Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình thông báo miễn nhiệm Giám đốc chi nhánh tại Đà Nẵng như sau:

 

Tài liệu đính kèm:
Quyết định số 03HĐQTABS2017

 

1900545496