1900545496

Thị trường nợ

Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình là đơn vị tư vấn phát hành Trái phiếu GELEXIMCO.BOND.2020 cho Tập đoàn Geleximco.

Để hỗ trợ cho Khách hàng đã mua Trái phiếu GELEXIMCO.BOND.2020 nhưng có nhu cầu chuyển nhượng trước khi đến hạn bán lại cho Tổ chức phát hành, ABS triển khai sản phẩm GELEXIMCO.BOND.2020_Addvalue với những thông tin như sau:

THÔNG TIN SẢN PHẨM

“GELEXIMCO.BOND.2020_ADDVALUE”

Mục đích:

ABS tạo thanh khoản cho Khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng Trái phiếu

Phạm vi đối tượng:

Khách hàng đã mua Trái phiếu GELEXIMCO.BOND.2020 (Trái phiếu), đạt đủ thời gian nắm giữ tối thiểu 90 ngày và tối đa dưới 01 năm tính từ ngày phát hành cho đến nhưng không bao gồm ngày ký hợp đồng chuyển nhượng (Khách hàng)

Cách thức thực hiện:

Theo nhu cầu của Khách hàng, ABS sẽ thực hiện mua Trái phiếu trên cơ sở nỗ lực tối đa của Công ty tại từng thời điểm

Khối lượng giao dịch:

Một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu mà Khách hàng sở hữu

Giá chuyển nhượng:

Giá trị giao dịch (GTGD) được tính như sau:

GTGD = Mệnh giá Trái phiếu x Số lượng Trái phiếu chuyển nhượng x (100% + Tỷ lệ tính giá chuyển nhượng x Thời gian tính giá chuyển nhượng/365)

Trong đó:

 • Tỷ lệ tính giá chuyển nhượng:

Thời gian

Tỷ lệ tính giá chuyển nhượng

Thời hạn từ 3 đến 6 tháng

0,5%

Thời hạn từ 6 đến dưới 12 tháng

5,7%

 • Thời gian tính giá chuyển nhượng: Tính từ ngày phát hành đến nhưng không bao gồm ngày ABS thanh toán tiền mua Trái phiếu 

Thuế, phí liên quan:

 1. Phí chuyển nhượng: ABS miễn phí hoàn hoàn.
 2. Phí chuyển tiền (trả cho Ngân hàng): ABS thanh toán.
 3. Thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán (0,1%/ giá trị giao dịch) do Khách hàng chi trả. ABS sẽ khấu trừ các khoản thuế này khi thanh toán tiền mua Trái phiếu cho Khách hàng.

Thời gian thanh toán:

 1. Hồ sơ được tiếp nhận tại Hội sở ABS:
  • Hồ sơ tiếp nhận trước 11h: Thanh toán trong ngày làm việc (*)
  • Hồ sơ tiếp nhận sau 11h: Thanh toán vào ngày làm việc kế tiếp (*)
 2. Hồ sơ được tiếp nhận tại Chi nhánh ABS Hồ Chí Minh:

- Thanh toán vào ngày làm việc thứ ba liền tiếp (*)

(*) Tính từ khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

Tỷ lệ tính giá chuyển nhượng:

Phương thức thanh toán:

Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng:

Tỷ lệ tính giá chuyển nhượng

Phương thức thanh toán, thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng

 

1900545496