1900545496

Dịch vụ lưu ký

ABS đề cao tính nhanh gọn và chính xác trong quy trình thực hiện dịch vụ lưu ký như gửi chứng khoán, rút chứng khoán, chuyển khoản chứng khoán không qua giao dịch, thực hiện quyền liên quan đến người sở hữu chứng khoán,… các quyền như quyền mua phát hành thêm, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi,… liên tục được cập nhật cho khách hàng trực tiếp bằng email, tin nhắn. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 
Phòng Lưu ký: (024) 3562 4626, máy lẻ 333

1900545496