1900545496

Dịch vụ giao dịch ký quỹ

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Sản phẩm giao dịch ký quỹ được áp dụng cho các gói sản phẩm sau: ABS-VIP, ABS-Classic, ABS-Premium.

2. Quy định về tỷ lệ ký quỹ ban đầu, tỷ lệ ký quỹ duy trì, tỷ lệ xử lý:

        *  Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:  TSR/ TTS >= 50%

        *  Tỷ lệ ký quỹ duy trì  : TSR/TTS >= 45%

        *  Tỷ lệ ký quỹ xử lý:    TSR/TTS < 40>

         (TSR: Tài sản ròng; TTS: Tổng tài sản)
 


3. Phương thức phát lệnh gọi ký quỹ bổ sung:

        ABS phát lệnh gọi ký quỹ bổ sung đối với khách hàng bằng tin nhắn (hoặc điện thoại hoặc email) mà khách hàng đã cung cấp cho ABS.

4. Thời hạn cho vay:

        *  Đối với sản phẩm ABS-VIP: 60 ngày giao dịch

        *  Đối với sản phẩm ABS-Classic: 60 ngày giao dịch

        *  Đối với sản phẩm ABS-Premium: 90 ngày giao dịch

5. Lãi suất cho vay: 0,043%/ ngày Phí gia hạn nợ: 0,25% trên số tiền gia hạn nợ

II. DANH MỤC CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KÝ QUỸ

 

 

 
  • Danh mục ký quỹ tháng 06.2019 sàn HNX
  • Danh mục và tỷ lệ ký quỹ sàn HNX tháng 03.2019 update 04.04
  • Danh mục và tỷ lệ ký quỹ Tháng 07/2018 sàn HNX và HSX update 23.08
  • Danh mục và tỷ lệ ký quỹ Quý 2/2018 sàn HNX và HSX update 20.04
  • Danh mục và tỷ lệ ký quỹ Quý 2/2018 sàn HNX và HSX update 10.04
1900545496