1900545496

CBTT liên quan đến công văn 3885 UBCK về hồ sơ phát hành chương trình ESOP

Ngày 23/06/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã tiếp nhận Công văn số 3885/UBCK-QLKD của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN) về việc đã nhận được đầy đủ báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của ABS (Chi tiết tại Công văn đính kèm).

> Công văn 3885 của UBCK

1900545496