1900545496

Biểu phí giao dịch chứng khoán

1. Mở tài khoản giao dịch chứng khoán: Miễn phí

2. Biểu phí giao dịch:

Kể từ ngày 29/07/2014, ABS thực hiện thiết lập các tiểu khoản từ tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng. Theo đó, một khách hàng sẽ có từ 2 tiểu khoản giao dịch chứng khoán trở lên. Căn cứ theo quyết định số 103/2014/QĐ-TGĐ ABS chính thức áp dụng đồng nhất 01 biểu phí trên các tiểu khoản của cùng một khách hàng. Biểu phí áp dụng trên các tiểu khoản của cùng một khách hàng (bao gồm: Tiểu khoản giao dịch bằng tiền mặt, tiểu khoản giao dịch ký quỹ theo danh mục của ABS và các tiểu khoản khác của khách hàng trong tương lai) là biểu phí có mức giao dịch thấp nhất trên các tiểu khoản của khách hàng và không thấp hơn mức phí giao dịch tối thiểu theo quy định.

STT

Giá trị giao dịch trong ngày (VNĐ)

Mức phí

1

Dưới 100 triệu đồng

0.35%

2

Từ 100 triệu đồng đến dưới 400 triệu đồng

0.3%

3

Từ 400 triệu đồng đến dưới 700 triệu đồng

0.25%

4

Từ 700 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng

0.2%

5

Từ 1 tỷ đồng trở lên

0.15%


Biểu phí áp dụng đối với khách hàng ký Hợp đồng tư vấn đầu tư, Hợp đồng giao dịch ký quỹ như sau:

STT

Giá trị giao dịch trong ngày (VNĐ)

Mức phí

1

Dưới 1 tỷ đồng

0.2%

2

Từ 1 tỷ đồng trở lên

0.15%

 

3. Phí lưu ký:

Phí lưu ký cổ phiếu = 0,4 đồng x 1 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/ tháng

Phí lưu ký trái phiếu  = 0,2 đồng x 1 trái phiếu/ tháng

4. Phí nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán: 0,043%/ngày và tối thiểu 20,000 đồng/ lần nhượng quyền (từ ngày 01/07/2014)

5. Phí cung cấp sao kê tài khoản (bản tiếng Việt) (đối với sao kê có thời gian từ 1 năm trở về trước, tính từ thời điểm ABS cung cấp): 50.000 đồng/1 lần

6. Phí xác nhận số dư tài khoản (bản tiếng Việt): 50.000 đồng/1 lần

7. Xác nhận thông tin tài khoản (bản tiếng Anh ): 200.000 đồng/lần

8. Phí nhận tin SMS: 11.000 đồng/1 tháng (đã bao gồm VAT)

9. Phí cuộc gọi đến Tổng đài 1900545496: 999.9 đồng/phút (đã bao gồm VAT)

10. Mức số dư duy trì tối thiểu trên tiểu khoản: 20.000 đồng/tiểu khoản (áp dụng từ ngày 01/11/2017 đối với trường hợp: KH thực hiện chuyển tiền online/ Rút tiền tại quầy/ Chuyển tiền tại quầy)

1900545496