1900545496

ABS thông báo sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Huế

ABS thông báo thay đổi địa điểm và người đứng đầu chi nhánh Huế.

Người đứng đầu chi nhánh : Bà Hoàng Thị Thu Hiền

Địa điểm mới : Tầng 2, số 38 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế

Quyết định của UBCKNN

1900545496