1900545496

ABS thông báo đóng cửa Phòng giao dịch Mỹ Đình

ABS xin trân trọng thông báo.

Phòng giao dịch Mỹ Đình đã được UBCKNN chấp thuận đóng cửa vào ngày 18/01/2017

Toàn bộ khách hàng thuộc Phòng giao dịch Mỹ Đình sẽ do Sàn giao dịch hội sở tại 101 Láng Hạ quản lý

File đính kèm

Quyết định UBCKNN

1900545496